Hogyan rendezhetők az élettársak közötti vagyoni viszonyok

Az élettárs vagyonjogi igényt formálhat egyrészről a volt élettársával szemben peres eljárásban. Az ő halála esetén az örökhagyó hagyatékának átadását megelőzően indokolt igényét a közjegyzőnek bejelentenie. Az élettársnak azonban e tárgykörben peres eljárást kell indítania tulajdoni igényének érvényesítése érdekében az összes örökös perben állása mellett. A hagyatéknak az örökösök részére történő átadását követően is lehet peres eljárást indítani a tulajdoni igény rendezésért.  

élettársak vagyoni jogai
Élettársak közötti vagyonjogi kérdések rendezhetők

Élettársak közötti tartós gazdasági együttműködés

Az élettársi vagyoni igény összegszerű meghatározása előtt szükséges az élettársi életközösség létének igazolása. Szükséges, hogy a felek között közös háztartás, érzelmi összetartozás, gazdaság közösség álljon fenn. Azonban mind a három feltételek harmadik személyek előtti is nyilvánvalónak kell lennnie. A három feltétel közül a közös gazdasági célt a legnehezebb igazolni. A közös gazdasági cél azt jelenti, hogy a feleknek közös közreműködésel közös vagyon megszerzésére kell törekednie. Közös vagyonszerzési szándékot, és eredményt kell igazolni. Az ítélkezési gyakorlat a felek által szerzett jövedelem közös célra történő felhasználásának tulajdonít döntő jelentőséget. Tehét nemcsak egy-egy vagyontárgy megszerzése kell, hogy közös legyen, hanem a felek célkitűzései az életközösség egész tartama alatt közösek voltak. A felek a jövedelmeiket közös céljaik érdekében együttesen használták fel.

A Kúria szerint a gazdasági közösség megvalósul akkor, ha az érzelmi kapcsolatban és közös háztartásban élő felek a közös családi élet megvalósítása érdekében egyikük ingatlanán a közösen felvett hitel felhasználásával jelentős mértékű beruházást végeznek el. 

Az élettársi jogviszony igazolásához nemcsak a közös gyermeknevelés, közös családi programokon történő részvétel, közös összetartozás külső megjelenése, és érzelmi kötelék szükséges. Hanem a közös családi élet érdekében jelentős volumenű beruházás közös megvalósítása is nélkülözhetetlen. A jelentős ingatlan beruházás már önmagában is alkalmas az élettársi gazdasági közösség fennállásának alátámasztására. 

Az élettársi gazdasági közösség körében lényeges, hogy a feleknek volt-e közös bankszámla számuk, a lakhatásuk költségeit hogyan fizették. Az is lényeges, hogy a közösen használt ingatlan felújítási munkáinak a költségeit milyen arányban viselték. 

Élettársi vagyonjogi előírások

Az élettársi vagyonjogi szabályok eltérőek a régi Ptk, és a hatályos Ptk között. Ha az 1959-es Ptk alapján kell az élettársi kapcsolat fennállását megállapítani, akkor az élettársi vagyoni igény érvényesítése is a rPtk alapján kezelendő.

A régi Ptk. szerint az élettársak együttélésük ideje alatt a szerzésben való közreműködés arányában szerezhettek közös tulajdont. Az új 2013-as Ptk. a közszerzeményi rendszerhez hasonló megoldást vezet be. Ez utóbbi megoldás szerint a felek együttélésük alatt önálló vagyonszerzők.

Az élettársak egymással vagyonjogi szerződést is köthetnek, amelyet ügyvéd által megfelelő formában rögzített okiratba foglalhatnak. Az élettársi vagyonjogi szerződést közhiteles nyilvántartásba is fel lehet venni.