Személyiségi jogok megsértéséről és a sérelemdíj követeléséről

A Ptk. bevezette a személyiségi jogsértés esetére a sérelemdíj intézményét. Nem egy általános kártérítésről van szó, hiszen kizárólag a Ptk-ban nevesített személyiségi jogok megsértése esetén lehet követelni.

Milyen személyiségi jogok sérülhetnek?

a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;

b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;

c) a személy hátrányos megkülönböztetése;

d) a becsület és a jóhírnév megsértése;

e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;

f) a névviseléshez való jog megsértése;

g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

Miként valósulhat meg a jogsérelem a gyakorlatban?

 • a munkáltató kötelezettségének elmulasztása miatt érte baleset a munkahelyén,
 • munkáltatója beleolvas magánjellegű e-mailezésébe,
 • fizikai sérülés miatt kialakult lelki gyötrődés következményeként, például baleset következtében kialakult depresszió,
 • tudta nélkül lefotózzák, a képet megjelentetik,
 • jogosulatlanul behatolnak lakásába,
 • valótlan és a közfelfogás szerint sértő tény állítanak, híresztelnek, hamis színben tüntetnek fel,
 • diszkrimináció éri,
 • hátrányos megkülönböztetésben részesül,
 • jogosulatlanul használják fel adatait,
 • önkényesen alkotott, a más személyét indokolatlanul bántó becsmérlő, megalázó véleményt alkotnak Önről.

A sérelemdíj jogintézménye előnyös abból a szempontból, hogy akit személyiségi jogában megsértettek a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. Azonban ebből nem következik automatikusan, hogy a sérelmet szenvedett fél jogosult sérelemdíjra. Amennyiben a jogsértés szűk körben, két személy között történt és nem valósult meg érdemi hátrány okozása – hiszen a sérelem elenyésző jelentőségű – nem állapítják meg a sérelemdíjat.

https://kuria-birosag.hu/hu/content/hozhato-e-olyan-itelet-amely-szemelyisegi-jog-megsertese-eseten-azon-az-alapon-utasitja-el

Milyen szempontokat vesz figyelembe a bíróság?

A sérelemdíj a nem vagyoni hátrányok kompenzálására szolgál. Ez alapján a bíróság az alábbiakat veszi figyelembe:

 • jogsértés súlya,
 • ismétlődő jellege,
 • a felróhatóság mértéke,
 • a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatása.

Utóbbi esetnek kitűnő példája, amikor a hozzátartozónak kell családtagját hosszas ideig ápolni és gondozni. Ekkor a gondozó jogosult a sérelemdíjra, hiszen sérül egy nem nevesített jog: a teljes és egészséges családban élés joga.

Amennyiben segítségre van szüksége, keressen bennünket!