Hozzátartozói igény a sérelemdíjra

A hozzátartozók bizonyos köre kártérítést és sérelemdíjat követelhet. Kérdést vet fel, hogy milyen esetekben, milyen igényt érvényesíthetnek, amikor hozzátartozójuk károsodása folytán személyiségi jogaik sérülnek.

A hozzátartozói igény alapja a Ptk. 2:42. §: ,,Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való – bármilyen módon, illetve eszközzel történő – kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.”

A sérelemdíjra jogosultság két személy között jön létre általában: aki a személyiségi jogsértést okozta, illetve aki a sérelmet elszenvedte. Ez alól kivételt képez a hozzátartozók esetköre, ugyanis a személyek között nincs előzetes jogviszony.

Ki indíthat ilyen pert?

  • akinek külső károkozói magatartás miatt sérül a teljes és egészséges családban éléshez való joga,
  • ezen jogsérelem végleges.

Az említett feltételek olyan esetekben állhat fent, amikor:

  • a házastárs elvesztése miatt endoreaktív depresszió, azaz olyan kóros elmeállapot alakult ki, amely miatt állandó orvosi kezelésre szorul, munkaképesség-csökkenése eléri a 67%-ot.
  • az apa halála miatt sérül a gyermek apai családban való nevelkedése, nélkülöznie kell az apai szeretet,
  • a szülő elveszti (akár nagykorú) gyermekét, s ezzel feldolgozhatatlan traumát él át,
  • a testére elvesztése miatt folyamatos orvosi kezelés vált indokolttá,
  • a házastárs 100%-os rokkanttá vált.

Az esetekből levont következtetés az, hogy a hozzátartozó betegsége, elvesztése miatt kialakult gyász és lelki fájdalom önmagában nem elegendő.

A Kúria gyakorlata szerint – illetve a Ptk. rendelkezése alapján – nincs szükség a teljes családban éléshez való jog sérelmének igazolására. A legtöbb esetben elegendő a rendelkezésre álló anyakönyvi kivonatok bemutatása.  

Kérdéses helyzetek a joggyakorlat szerint:

  • a gyermek, aki szülőjétől külön élt, viszont édesapja közúti balesetben elhunyt, jogosult sérelemdíjra,
  • nevelt gyermek és nevelőszülő kapcsolatában is érvényesíteni lehet a jogsérelmet,
  • házastársak valamely szülőjével való szorosabb kapcsolat is megalapozhatja az igényt.

https://jogaszvilag.hu/szakma/a-hozzatartozoi-igeny-megitelesenek-aktualis-kerdesei-az-orvosi-jog-tukreben/

Amennyiben tanácsra, jogi segítségre van szükségre, forduljon hozzánk!