Családjog, válóper - DEBRECEN

Előfordulhat velünk, hogy házasságunk megromlik, párunktól elhidegülünk, sőt olyan konfliktusok alakulnak ki, amelyek nem teszik lehetővé további együttélésünket a közös háztartásunkban. A házasság felbontása a családtagok egymáshoz fűződő kapcsolatainak átalakításával jár. A helyzetet bonyolíthatja, ha a házas feleknek gyermekei is vannak. Ezért a vagyonjogi kérdések rendezése előtt a házasság felbontása mellett szükséges tisztázni a gyermekkel történő kapcsolattartás, gyermektartásdíj, lakhatás, szülői felügyeleti jog kérdéseit. Segítünk abban, hogy válópere során ügyei körültekintően kerüljenek rendezésre.

 

Jogi tanácsadást nyújtunk a válóper elindítása és lebonyolítása során.

Tanácsadást nyújtunk a házasság felbontásával kapcsolatos kérdésekben (gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, lakáshasználat, vagyonmegosztás).
Egyeztetést kezdeményezünk a házasság közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében.
Elkészítjük a házasság felbontására irányuló megállapodást, ha van a felek között egyezség a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a kapcsolattartásra, a gyermek tartására, a házastársi közös lakás használatára, valamint – ez iránti igény esetén – a házastársi tartás vonatkozóan.
Elkészítjük a védelmi célú, ideglenes intézkedések meghozatalára irányuló beadványokat.
Ha a felek között nincs egyezség, akkor elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.
A válóperes eljárás során képviseljük és érvényre juttatjuk megbízónk érdekeit, és fellépünk az ellenérdekű fél valótlan, vagy hamis nyilatkozataival szemben.

Házassága felbontását követő ügyeiben is állunk rendelkezésére.

  • A gyermektartásdíj fizetésére kötelezett szülővel szemben, ha nem teljesíti szülői kötelezettségeit, akkor megbízás alapján a szükséges polgári pert megindítjuk.
  • Ha gyermektartásdíj fizetésre kötelezett szülő az EU területén tartózkodik, akkor a tartásra vonatkozó ítéletek végrehajtása érdekében eljárunk az illetékes hatóságok felé.
  • Gyermekek jogellenes külföldre vitele esetén a szükséges bírósági eljárás megindítása érdekében elkészítjük a keresetlevelet, szükséges esetben kezdeményezzük ideiglenes intézkedések alkalmazását. 

Házassági vagyonmegosztás, házassági vagyonjogi per esetén vállaljuk megbízónk jogi képviseletét.

A házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség áll fenn, amelyet a házasság megszüntetését követően meg kell szüntetni. Ha a felek között nincs egyezség a vagyonmegosztás kérdésében, akkor vagyonjogi per indításával.
A házassági vagyonjogi perben a feleknek el kell határolni a közös vagyonba, illetve a különvagyonukba tartozó vagyonelemeket, ezért szükséges részletes vagyonleltárt készíteni.
A házassági vagyonjogi perben fel lehet lépni megtérítési igényekkel. Erre akkor van mód, ha közös életvitel körében nem lett használva, vagy felélve a különvagyon, mivel ebben az esetben csak kivételesen lehet megtérítési igényt támasztani.
  • A vagyonközösségbe tartozó közös tulajdoni tárgyak megosztására a közös tulajdon megszüntetésének szabályait kell alkalmazni. Azaz természetbeni megosztásnak akkor sincs helye, ha azt bármelyik házastárs kellő indokkal ellenzi. 
  • A házassági vagyonjogi per speciális rendelkezéseket ír elő arra az esetre, ha a tag az üzletrészét a házastársi közös vagyonból szerezte, a házassági vagyonjog körében a nem tag házastárs társasági üzletrészhányadhoz juthat. Ebben az esetben a bíróság részére olyan kereseti kérelmet kell benyújtani, amely tartalmazza a társasági szerződés módosítását is. 
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Mező István ügyvéd

Keressen az alábbi elérhetőségeken
Iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. 207/b

Telefonszám

+36 70 252 79 50

E-mail

drmezoistvan@gmail.com

Új gyakorlat a szülői felügyelet rendezésekor: a gyermekek kifejthetik véleményüket

,,A bíróságnak az eljárása során – elháríthatatlan akadály esetét kivéve – mindkét szülőt meg kell hallgatnia és értesítenie kell az ítélőképessége […]

Read more
Hozzátartozói igény a sérelemdíjra

A hozzátartozók bizonyos köre kártérítést és sérelemdíjat követelhet. Kérdést vet fel, hogy milyen esetekben, milyen igényt érvényesíthetnek, amikor hozzátartozójuk károsodása […]

Read more
Személyiségi jogok megsértéséről és a sérelemdíj követeléséről

A Ptk. bevezette a személyiségi jogsértés esetére a sérelemdíj intézményét. Nem egy általános kártérítésről van szó, hiszen kizárólag a Ptk-ban […]

Read more