Családjog, válóper - DEBRECEN

Előfordulhat velünk, hogy házasságunk megromlik, párunktól elhidegülünk, sőt olyan konfliktusok alakulnak ki, amelyek nem teszik lehetővé további együttélésünket a közös háztartásunkban. A házasság felbontása a családtagok egymáshoz fűződő kapcsolatainak átalakításával jár. A helyzetet bonyolíthatja, ha a házas feleknek gyermekei is vannak. Ezért a vagyonjogi kérdések rendezése előtt a házasság felbontása mellett szükséges tisztázni a gyermekkel történő kapcsolattartás, gyermektartásdíj, lakhatás, szülői felügyeleti jog kérdéseit. Segítünk abban, hogy válópere során ügyei körültekintően kerüljenek rendezésre.

 

Jogi tanácsadást nyújtunk a válóper elindítása és lebonyolítása során.

Tanácsadást nyújtunk a házasság felbontásával kapcsolatos kérdésekben (gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, lakáshasználat, vagyonmegosztás).
Egyeztetést kezdeményezünk a házasság közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében.
Elkészítjük a házasság felbontására irányuló megállapodást, ha van a felek között egyezség a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a kapcsolattartásra, a gyermek tartására, a házastársi közös lakás használatára, valamint – ez iránti igény esetén – a házastársi tartás vonatkozóan.
Elkészítjük a védelmi célú, ideglenes intézkedések meghozatalára irányuló beadványokat.
Ha a felek között nincs egyezség, akkor elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.
A válóperes eljárás során képviseljük és érvényre juttatjuk megbízónk érdekeit, és fellépünk az ellenérdekű fél valótlan, vagy hamis nyilatkozataival szemben.

Házassága felbontását követő ügyeiben is állunk rendelkezésére.

  • A gyermektartásdíj fizetésére kötelezett szülővel szemben, ha nem teljesíti szülői kötelezettségeit, akkor megbízás alapján a szükséges polgári pert megindítjuk.
  • Ha gyermektartásdíj fizetésre kötelezett szülő az EU területén tartózkodik, akkor a tartásra vonatkozó ítéletek végrehajtása érdekében eljárunk az illetékes hatóságok felé.
  • Gyermekek jogellenes külföldre vitele esetén a szükséges bírósági eljárás megindítása érdekében elkészítjük a keresetlevelet, szükséges esetben kezdeményezzük ideiglenes intézkedések alkalmazását. 

Házassági vagyonmegosztás, házassági vagyonjogi per esetén vállaljuk megbízónk jogi képviseletét.

A házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség áll fenn, amelyet a házasság megszüntetését követően meg kell szüntetni. Ha a felek között nincs egyezség a vagyonmegosztás kérdésében, akkor vagyonjogi per indításával.
A házassági vagyonjogi perben a feleknek el kell határolni a közös vagyonba, illetve a különvagyonukba tartozó vagyonelemeket, ezért szükséges részletes vagyonleltárt készíteni.
A házassági vagyonjogi perben fel lehet lépni megtérítési igényekkel. Erre akkor van mód, ha közös életvitel körében nem lett használva, vagy felélve a különvagyon, mivel ebben az esetben csak kivételesen lehet megtérítési igényt támasztani.
  • A vagyonközösségbe tartozó közös tulajdoni tárgyak megosztására a közös tulajdon megszüntetésének szabályait kell alkalmazni. Azaz természetbeni megosztásnak akkor sincs helye, ha azt bármelyik házastárs kellő indokkal ellenzi. 
  • A házassági vagyonjogi per speciális rendelkezéseket ír elő arra az esetre, ha a tag az üzletrészét a házastársi közös vagyonból szerezte, a házassági vagyonjog körében a nem tag házastárs társasági üzletrészhányadhoz juthat. Ebben az esetben a bíróság részére olyan kereseti kérelmet kell benyújtani, amely tartalmazza a társasági szerződés módosítását is. 
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot. Folyamatosan figyeljük megkereséseinket és minél előbb válaszolunk azokra.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

Személyiségi jogok megsértéséről és a sérelemdíj követeléséről

A Ptk. bevezette a személyiségi jogsértés esetére a sérelemdíj intézményét. Nem egy általános kártérítésről van szó, hiszen kizárólag a Ptk-ban […]

Read more
Mezőgazdasági földeken fennállt haszonélvezeti jogok megszüntetése miatti kártalanítás, visszajegyzés

A földforgalmi törvény 2013-as elfogadásával megszűntek jogi személyek vagy természetes személyek által földterületeken megszerzett haszonélvezeti jogok, akik nem tudták igazolni […]

Read more
szuloi felugyelet
Mit tartalmaz a szülői felügyeleti jog? II.

A cikksorozat első részét itt olvashatja. A gyermek vagyonának kezelése A szülők kötelezettségéből fakad, hogy a gyermek vagyonát kezelik. Kivételt […]

Read more