Polgári jogi ügyekben peres képviselet ellátása - DEBRECEN

A polgári jogi peres képviselet ellátása önálló ügyvédi szakterületté vált az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elfogadásával. Ezzel a perjogi környezet alapvetően megváltozott a korábbiakhoz képest. Újdonság az írásbeli perfelvétel bevezetése, amely szerint az eljárási szakasz lezárását követően a kereseti kérelem és a bizonyítás iránya, eszközei lényegében nem változtathatóak meg. Az új perjogi előírások miatt a perelőkészítés tekintetében a feleknek sokkal részletesebb, mélyebb előkészítő munkát kell végezniük.

A polgári peres eljárásra való körültekintő felkészülés alapozza meg a sikert.

Annak érdekében, hogy a perbe vitt igényeket megfelelő tudjuk képviselni, szükséges, hogy a megbízó részletesen feltárja a jogvita előzményeit. Nagyon sok esetben lényegtelennek tűnő részlet később fontossá válhat, ezért időt kell fordítani az előzmények átbeszélésére.
A megbízó közreműködése nélkül a peres eljárás nem lehet sikeres, mivel az ügy előzményeiről, az érintett személyekről, bizonyítékokról, okiratokról ő tud beszámolni. Számos esetben a megbízónak kell dönteni a perben. Az ügyet részletekbe menően, aprólékosan kell feldolgozni. Ehhez szükséges, hogy maga az ügyfél is összefoglalja a jogvita előzményeit, körülményeit a saját meglátása szerint.
A keresetlevélben az ügy tényállását a lehető legrészletesebben ki kell fejteni. Ez azért fontos, mert a perfelvételi tárgyalást követően a bizonyítandó tényekre vonatkozó nyilatkozatokat már csak igen korlátozott módon lehet kiegészíteni.
A perre való körültekintő felkészülésnek elválaszthatatlan része mindazon költség feltérképezése, amelyek a pervitelhez kapcsolódhatnak. Ennek megfelelően tájékoztatást adunk az illeték összegéről, a várható szakértői költségeket pedig megbecsüljük.
A peres eljárások során előfordulhat, hogy a jogszabályban előírt határidőben lehet csak a keresetet megindítani, ezért szükséges, hogy az ügyfelek minél előbb döntsenek a jogi szolgáltatás igénybe vételéről. Alperesnek a keresetlevélre negyvenöt napon belül kell az ellenkérelmet benyújtania a bírósághoz. Az ellenkérelem összeállítása is közel olyan felkészülést igényel, mint a perindítás. Ebben az eljárási szakban kell dönteni az esetleges viszontkereset megindításáról, amelyet azonos időpontban kell benyújtani, mint az ellenkérelmet. A viszontkereset benyújtása szigorú feltételek közé szorított, ezért előfordulhat, hogy külön pert kell indítani a peres féllel szemben,

A polgári peres eljárás során ügyvédeink képviselik igényeit, érdekeit.

  • A megbízót tájékoztatjuk a perbe vitt igények megalapozottságáról. Saját meglátásunkat megosztjuk az ügyféllel az igények bizonyíthatóságát illetően. A feltárt kockázatok ismeretében a megbízónak magának kell döntenie a peres eljárás megindításáról, az egyezségkötésről, adott esetben a másik fél igényeinek az elismeréséről.  
  • Elkészítjük a per megindításához szükséges keresetlevelet a felperes képviseletében.   
  • A perfelvételi eljárás szakaszában, ha felperes képviseletében járunk el, akkor a válasziratot, bizonyítási indítványokat szerkesztünk. Ha alperesi oldalon állunk, akkor az ellenkérelmet, beszámítási kifogást, viszontkeresetet állítjuk össze és nyújtjuk be a bíróság részére. 
  • A perfelvételi szakasz tárgyalási szakaszában képviseljük ügyfelünk érdekeit a bírósági tárgyaláson. 

A szakértő állást foglal szakkérdésben, amely alapvetően eldöntheti a per kimenetelét.

A polgári perben szakértőt kell alkalmazni, ha a jogvita kereteinek a meghatározásához vagy a perben jelentős tény megállapításához, megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.
Az új perrendtartás bevezette a magánszakértő alkalmazásának lehetőségét, illetve lehetőséget ad más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazására, továbbá fenntartja a kirendelt szakértő alkalmazását.
A pertaktikai kérdés a bizonyítás lefolytatásának időpontja, módja, illetve a szakértő által vizsgálandó kérdések tisztázása a bizonyítás lényegi kérdése.
A megbízóval részletesen egyeztetjük a perbeli bizonyítással kapcsolatos pertaktikai javaslatokat, és lépéseket.
Ügyvédi szolgáltatásainkat személyes konzultáció mellett, illetve részben online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, távazonosításra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Mező István ügyvéd
és
Dr. Lopota Viktor ügyvéd

Keressen bennünket az alaábbi előrhetőségeken :
Irodák

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. 207/b
4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. 206

Telefonszámaink

Dr. Mező István ügyvéd +36 70 252 7950
Dr. Lopota Viktor ügyvéd +36 20 455 3245

E-mail

Dr. Mező István ügyvéd - drmezoistvan@gmail.com
Dr. Lopota Viktor ügyvéd - lopotav@gmail.com

Hogyan rendezhetők az élettársak közötti vagyoni viszonyok

Az élettárs vagyonjogi igényt formálhat egyrészről a volt élettársával szemben peres eljárásban. Az ő halála esetén az örökhagyó hagyatékának átadását […]

Read more
Termőföld öröklésének lényeges szabályai

Az öröklési szabályokat alapvetően a Polgári Törvénykönyv szabályozza, azonban a termőföldek esetében ez nem így van. A termőföld öröklésére vonatkozó […]

Read more
Open business in Debrecen

If a foreign company wants to open a business in Hungary, it can choose between several forms of business. The […]

Read more