Ügyvédi megbízás vállalásának feltételei

 

Az ügyfelek részére nyújtott jogi szolgáltatásaink során körültekintően betartjuk az ügyvédekre irányadó törvényi előírásokat, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzataiban rögzített követelményeket.

 

Ügyvédi megbízás elvállalásának általunk alkalmazott feltételei:

 • A megbízás teljesítése, jogügyletek lebonyolítása, képviselet ellátása során, illetve a felmerült jogi szakkérdések megválaszolásakor a legjobb tudásunk, szakképesítésünk, illetve – az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint meghatározott kötelezettségek, és felelősség mellett, – a Megbízók igényei és utasításai szerint járunk el.
 • Részletesen fel kell tárnunk a közreműködésünkkel megoldásra váró feladat részleteit, bonyolultabb ügyben tényállás-vázlatot kell készítenünk. Az ügyvédi törvény lehetővé teszi, hogy a közreműködésünkkel szerkesztett okiratot tekintsék a felek tényállásvázlatnak, de összetett ügyekben hosszas beszélgetést kell folytatni, iratokat kell áttanulmányozni, hogy az ügy részleteit megismerhessük. Az ügyvédi törvény szerinti kötelezettségünk, hogy a megbízás létrejöttét megelőzően Megbízó részére írásban tájékoztatást adjunk valamennyi várható költségről, illetve felhívjuk a figyelmet az esetleges kockázatokra.
 • A Megbízónak önállóan kell mérlegelnie a megbízás teljesítéséhez kapcsolódó kockázatokat, és saját magának kell döntenie a megbízás adásáról.
 • Az ügyfelünkkel a megbízási szerződés akkor jön létre, ha közösen megállapodtunk az ügyvédi munkadíj összegéről.
 • Az ügyvédi munkadíj összege a felek szabad megállapodásának tárgya. Kérjen árajánlatot tőlünk! A megbízási díjunk kialakítása során figyelembe vesszük a feladat teljesítésére fordított időt, a megoldandó probléma jellegét, annak specialitásait, valamint azokat a körülményeket (például: útiköltség), amelyek a feladat ellátása során felmerülnek.
 • Felhívjuk arra a figyelmet, hogy az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza az eljárás költségeit, illetékeket, illetve a szakértő munkadíját.
 • Peres eljárás esetén, a perveszteség/perveszteség arányában kell a peres eljárás költségeit viselni, amely lehet a másik fél jogi képviselőjének a munkadíja, szakértői költség, illetve az eljárás illetéke.
 • A megbízási díjunk a megbízás elvállalásával egy időben esedékes.
 • Az ügyfelünket szükséges azonosítanunk, és neki felhatalmazást kell adnia részünkre, hogy személyes adatait kezelhessük a megbízáshoz kapcsolódóan. Ha ügyfelünk kapcsolattartási adataiban, vagy személyes adataiban változás állna be, kérjük, hogy az adatok változásáról haladéktalanul értesítsen bennünket.
 • Pénzmosási előírások megkövetelik, hogy az ügyfeleink személyazonosító okmányait leellenőrizzük, az okiratok érvényességét központi adatbázisban megvizsgáljuk. A pénzmosási előírások megkövetelik továbbá, hogy kockázatelemzést végezzünk, és annak eredményét rögzítenünk kell.
 • Megoldásra váró feladathoz kapcsolódóan gyakran okiratokat kell átvennünk. Ezért javasoljuk, hogy elsősorban másolatban, illetve elektronikus formában legyenek átadva ezek az dokumentumok.
 • A részünkre átadott eredeti, valamint a közreműködésünkkel létrejött iratokat a hatályos kamarai előírások alapján 10 évig őrizzük.
 • Szükségesnek tartjuk a rendszeres kapcsolattartást az ügyfelünkkel, amely előzetes egyeztetés alapján lehet személyes vagy írásbeli. Kifejezetten támogatjuk az elektronikus kommunikációs csatornákon keresztüli kapcsolattartást, hogy az elvégzendő feladatok és folyamatok nyomon követhetőek legyenek.
 • Felhívjuk arra a figyelmet, hogy szükségessé válhat az üggyel kapcsolatos megbízói döntéshozatal, ezért az eljáró ügyvéd megbízottként kérheti a megbízóját, hogy az ügy ellátására vonatkozó döntését vele megfelelő időn belül közölje.
 • Az ügyvédi megbízás bizalmi jellegű, ezért a felek a közöttük létrejött ügyvédi megbízási szerződést indoklás nélkül felmondhatják. A megbízó a szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja. A megbízott ügyvéd a megbízási szerződést csak tizenöt napos felmondási idővel mondhatja fel, és köteles a felmondási idő alatt is a megbízó érdekében eljárni. A szerződés idő előtti megszűnése esetén az ügyvédi munkadíjára arányos mértékben jogosultak vagyunk, és arra igényt tartunk.
 • Az ügyvédi törvény lehetőséget ad arra, hogy az ügyvéd a szerződésszegésért való felelőssége csak a kárnak a megbízott kötelező felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegét meghaladó része tekintetében kerüljön korlátozásra. Az ügyvédi megbízási szerződésünkben vállalási feltétel, hogy a megbízó hozzájárul – Ütv. 28.§ (6) bekezdésében rögzítettek szerint – a megbízott ügyvéd kárfelelősségének korlátozáshoz. A megbízott ügyvédi biztosításának fedezeti mértéke: 10 MFt/kár és 16 MFt/év. A Megbízottat terhelő kártérítési limit felső határa ezen ügyletben 10 MFt/kár és 16 MFt/év mértékben kerül meghatározásra.
 • Megbízónak szükséges tudomással lenni arról, hogy az ő érdekkörében felmerülő késedelmes adat- vagy iratszolgáltatás, avagy az őt terhelő eljárási és egyéb költségek határidőn túli teljesítése, vagy nem teljesítése miatt keletkező minden kár, többletköltség, jogvesztés a Megbízót terheli.
 • Felek a létrejött megbízási szerződést kizárólag írásban módosíthatják.
 • A Felek az egymás közötti nyilatkozataik tekintetében az elektronikus kommunikációt írásbelinek tekintik. Elektronikus kommunikációnak azokat az e-maileket tekintjük, amelyet a másik fél elektronikus postafiókjára küldünk.
 • Az ügyvédnek kötelezettsége, hogy feladatok teljesítése során a felmerülő akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodjon. Dr. Mező István, Dr. Lopota Viktor és Dr. Fafula Krisztina kölcsönösen egymás helyettes ügyvédei.
 • Az ügyvédi megbízási szerződésünket általános szerződési feltételként alkalmazzuk. A kárfelelősség korlátozási rendelkezést szükséges a feleknek egyedileg megtárgyalnia.