Tudnivalók az ingatlan-adásvételhez kapcsolódó illetékfizetésről

kis piros hazak

Az illetéktörvény alapján az ingatlan tulajdonjoga, illetve ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén a vagyont megszerző felet, azaz a vevőt terheli illetékfizetési kötelezettség. Visszterhes illetékfizetési kötelezettség keletkezik a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság üzletrészének az átruházása esetén is. Az utóbbi esetben a visszterhes vagyonátruházási illetéket az átruházó fél köteles megfizetni.

Az illeték alapja

A visszterhes illeték alapja a megszerzett vagyon forgalmi értéke. Ingatlanok cseréje esetén – kivéve a lakástulajdont és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot – az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke. Az illeték alapja minden ingatlan esetében azonos.

Az illeték általános mértéke

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – lakásnak nem minősülő ingatlanok esetén – például kereskedelmi üzletek, garázs, tároló, üdülő esetén a terhekkel nem csökkentett forgalmi érték után 4%. Ha belföldi ingatlannal rendelkezik az adásvétellel érintett társaság, akkor a vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 Mrd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Lakástulajdon megszerzésének visszterhes vagyonátruházási illetéke

Lakástulajdon esetén a terhekkel nem csökkentett forgalmi érték az illeték alapja. Az illeték mértéke lakásonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Lakástulajdonok cseréje esetén, ha a vagyonszerző magánszemély, akkor az illeték alapja lakástulajdonok cseréjekor az elcserélt lakástulajdonok – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének különbözete. A lakás forgalmi értéke csökkenthető a lakást terhelő haszonélvezet, vagy használat jogával.

Cserepótló vétel szabályai lakástulajdon vásárlása esetén

Magánszemély esetén az illeték alapja, ha a vevő a másik lakástulajdonát a vásárlását megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének különbözete. A lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat jogával a forgalmi érték csökkenthető.

Cserepótló vétel esetén, ha a vagyonszerző a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesült, akkor a megszerzett lakástulajdon forgalmi értékét ennek összegével csökkenteni kell. Az ingatlan adásvétel esetén szükséges a korábbi ingatlan adásvételi szerződés csatolása az iratokhoz, illetve nyilatkozni kell a B400-as nyomtatványon a korábbi jogügyletről. Legkésőbb az illetékkiszabásig nyilatkozhat a magánszemély, hogy a lakását értékesíti egy éven belül. Másrészről kérnie kell, hogy az adóhatóság a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének különbözete alapján állapítsa meg.

Illetékkedvezmény esetei

Cserepótló vétel esetén, ha megszerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakás értékénél kisebb, akkor nem kell illetéket fizetni.

Egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházás illetékmentes.

Házastársak közötti vagyonközösség megszüntetése mentes a visszterhes vagyonszerzési illeték fizetése alól.

Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése illetékmentes, ha 4 éven belüli építkezés esetén a beruházás befejezését igazoló hatósági bizonyítvány kiadására sor került.

Vállalkozó által újonnan épített új lakás tulajdonjogának megszerzése: mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített lakás megnevezéssel nyilvántartott 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása.

Fiatal első lakásszerző illetékkedvezménye: a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése esetén a fizetendő illeték 50%-áig terjedő kedvezményre jogosult. Az első lakásszerző 12 hónapra eső részletfizetési kedvezményre jogosult.

Birtokösszevonási célú földcsere esetén illetékmentes a termőföldtulajdon megszerzése.

Földműves termőföld vásárlása illetékmentes, ha az adásvételi szerződés keltétől számított 5 évig a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el, és a termőföldet mező-, és erdőgazdasági tevékenység céljára használja.

Amennyiben érdeklődne ingatlanjogi szolgáltatásaink iránt, kattintson a linkre.